Privacy Statement 4DotNet

4DotNet bv, gevestigd aan Blankenstein 260 Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:

4DotNet bv
Blankenstein 260
7943 PG Meppel
0522 – 24 14 48
www.4dotnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

4DotNet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4dotnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4DotNet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– 4DotNet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

4DotNet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4DotNet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4DotNet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

4DotNet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 4DotNet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4DotNet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 4DotNet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder de toegepaste cookies:

Google Analytics

Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google Analytics draagt uitsluitend zorg voor de plaatsing van de cookies en het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie. Bij het gebruik van deze analyse cookies worden weliswaar IP-adressen verwerkt, maar wij hebben een aantal maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Zo hebben wij met Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten. Hieruit volgt dat Google uitsluitend optreedt als bewerker van de gegevens die via de cookies worden verzameld. Google heeft dus geen zelfstandig recht met betrekking tot deze gegevens en mag deze gegevens bijvoorbeeld ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. Daarnaast hebben we er voor gekozen om het laatste octet van het IP-adres onzichtbaar te maken.

Google Adwords

Websitebezoeken. Houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.

Snoobi Analytics

Snoobi is een webanalyse-en online leads service die wordt aangeboden door Snoobi B.V.

Via deze service krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen, en voor zakelijke toepassingen de naam van de bezoekende organisatie. Op deze manier stemmen wij onze communicatie beter af op de behoeften van de websitebezoekers. Het is op deze manier niet mogelijk de naam van de bezoeker te achterhalen.

Voor het plaatsen van Snoobi cookies hebben wij enkele maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens alleen op een privacy-vriendelijke manier worden verwerkt.

– Het is Snoobi niet toegestaan de gegevens van individuele website bezoeken op enige wijze te gebruiken of met derden te delen.
– We hebben een Verwerkingsovereenkomst met Snoobi B.V. Hierin is vastgelegd dat Snoobi alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
– Indien u dat wenst kunt u de opslag van Snoobi cookies uitschakelen en daarmee geheel anoniem de website bezoeken. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet meer volledig functioneel zijn.
– U kunt ons benaderen om inzage te krijgen in de door uw bezoek opgeslagen gegevens. Het is daarbij belangrijk dat we kunnen nagaan of uw verzoek geldig is. Dat kunnen we alleen doen aan de hand van de unieke identificatie in de bij u in de browser opgeslagen cookie. Worden er geen cookies opgeslagen, dan is per definitie uw bezoek geanonimiseerd en kunnen wij geen inzage geven in enige gegevens.
– Ga met de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken naar deze webpagina van Snoobi om inzage te krijgen in uw unieke bezoekers-identificatie: https://idcheck.snoobi.eu
– Heeft u dan behoefte aan inzage, stuur ons dan die complete identificatie per e-mail.

Alle informatie over Snoobi cookies zijn te vinden op https://snoobi.eu/blog/privacy/hoe-wij-snoobi-gebruiken/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4DotNet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4dotnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

4DotNet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4DotNet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@4dotnet.nl. 4DotNet heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen

4DotNet kan de privacy stamement wijzigen. Wij adviseren om deze privacy statement regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.